Obchodní podmínky

obchodnej spoločnosti: Umbrellaline 2010 s.r.o.
IČO: 03874851
so sídlom Kopaniny 8917/10
Mariánske Hory
709 00
Ostrava

zapsísanej v obchodnom registri vedenom u Krajského súdu v Ostravě, oddíl C, vložka 61686
PRE ZMLUVY O PRENÁJME OBCHODNEJ PLATFORMY A O SPROSTREDKOVANÍ UZAVIERANÉ MEDZI POSKYTOVATEĽOM A ZÁUJEMCOM (ĎALEJ LEN AKO „VOP“) - VŠEOBECNÉ

I. Výklad pojmov

1. „Akcia“ je časovo obmedzená činnosť Poskytovateľa smerujúca k tomu, aby Záujemca mal možnosť uzatvoriť so Zákazníkom Sprostredkovanú zmluvu, tj. najmä propagácia služieb a/alebo tovaru Záujemcu na Portáli Digital game a zabezpečenie činností spojených s uzatváraním Sprostredkovanej zmluvy (výdaj Voucherov) na účet a menom Záujemcu. Doba trvania Akcie je dohodnutá medzi Zmluvnými stranami prostredníctvom Zdieľaného webového rozhrania pred uzatvorením Jednotlivej zmluvy všeobecnej a je taktiež obsahovou náležitosťou Jednotlivej zmluvy všeobecnej uzavieranej medzi Poskytovateľom a Záujemcom prostredníctvom prostriedkov komunikácie na diaľku, t.j. prostredníctvom Zdieľaného webového rozhrania. Poskytovateľ je však oprávnený dobu trvania Akcie skrátiť a Akciu úplne zastaviť, a to najskôr po zaslaní e-mailového oznámenia Záujemcovi najneskôr osem (8) hodín pred zastavením doby Akcie dohodnutej v Jednotlivej zmluve všeobecnej a/alebo oznámením odoslaným v rovnakej lehote prostredníctvom Zdieľaného webového rozhrania. Poskytovateľ je oprávnený začatie (deň začatia) ako aj trvanie doby Akcie jednostranne posunúť alebo zmeniť až o štrnásť (14) kalendárnych dní a to e-mailovým oznámením, prostredníctvom Zdieľaného webového rozhrania, a/alebo prípadne listom odoslaným Poskytovateľom Záujemcovi na kontaktnú adresu Záujemcu najneskôr dvanásť (12) hodín pred jej plánovaným spustením dohodnutým v Jednotlivej zmluve všeobecnej. Takéto posunutie začatia doby Akcie môže Poskytovateľ uskutočniť aj opakovane. Akcia nemôže byť zrealizovaná skôr, než si Zmluvné strany dohodnú prostredníctvom Zdieľaného webového rozhrania a/alebo prostredníctvom e-mailovej komunikácie medzi Zmluvnými stranami výšku Provízie, ktorú bude Záujemca povinný zaplatiť Poskytovateľovi v zmysle Jednotlivej zmluvy všeobecnej a/alebo VOP a ktorá bude zároveň obsahovou náležitosťou Jednotlivej zmluvy všeobecnej, a ostatné podmienky Akcie požadované Poskytovateľom v Zdieľanom webovom rozhraní.

2. „Dátum naskladnenia“ je dátum, kedy bude mať Záujemca k dispozícii tovar v počte minimálne zhodnom či vyššom než je počet uzatvorených Sprostredkovaných zmlúv.

3. „Jednotlivá zmluva všeobecná“ je Zmluva o prenájme Obchodnej platformy a o sprostredkovaní – pre tovar/služby všeobecné uzatvorená medzi Poskytovateľom a Záujemcom za účelom stanovenia práv a povinností Zmluvných strán v rámci činnosti Poskytovateľa smerujúcej k uzatváraniu Sprostredkovaných zmlúv medzi Záujemcom a Zákazníkmi na využitie služieb a/alebo nákup tovaru Záujemcu a stanovenia konkrétnych podmienok a podoby Akcie, a teda i Sprostredkovaných zmlúv (čiastočných podmienok obsahu Sprostredkovaných zmlúv), ako aj vydávania Voucherov, ktorej súčasťou sú tieto VOP Poskytovateľa, t.j. VOP Všeobecné – všeobecné obchodné podmienky Poskytovateľa pre Zmluvy o prenájme obchodnej platformy a o sprostredkovaní pre tovar a/alebo služby všeobecné. Jedná sa o zmluvný vzťah vzniknutý na základe Návrhu na uzavretie Jednotlivej zmluvy všeobecnej zaslaného Poskytovateľom Záujemcovi a jeho následnej akceptácie Záujemcom, ktorého predmetom je stanovenie podmienok prenájmu Obchodnej platformy a sprostredkovania a činností Poskytovateľa a Záujemcu podľa týchto VOP. Poskytovateľ dáva Návrh na uzatvorenie Jednotlivej zmluvy všeobecnej Záujemcovi prostredníctvom Zdieľaného webového rozhrania; po zaslaní Návrhu na uzavretie Jednotlivej zmluvy všeobecnej je Záujemca oprávnený za podmienok a v lehote podľa týchto VOP tento Návrh Poskytovateľa na uzavretie Jednotlivej zmluvy všeobecnej akceptovať alebo odmietnuť uzavretie Jednotlivej zmluvy všeobecnej s Poskytovateľom. Pri komunikácii Záujemcu s Poskytovateľom prostredníctvom Zdieľaného webového rozhrania sa Záujemca v prípade chyby (chybne vyplneného údaja zo strany Záujemcu) môže pred dokončením prijatia Návrhu na uzavretie Jednotlivej zmluvy všeobecnej pomocou príslušného tlačidla „späť“ v Zdieľanom webovom rozhraní vrátiť do predošlého kroku, kde danú opravu chyby môže vykonať. Zmluva je teda uzatváraná elektronicky, a to prostriedkami pre komunikáciu na diaľku, t.j. prostredníctvom Zdieľaného webového rozhrania s následným potvrdením jej uzavretia (t.j. potvrdením, že Zmluvné strany spolu uzavreli Jednotlivú zmluvu všeobecnú) prostredníctvom Zdieľaného webového rozhrania a/alebo elektronickej pošty. V prípade, ak Poskytovateľ v lehote podľa týchto VOP neobdrží od Záujemcu prijatie Návrhu na uzavretie Jednotlivej zmluvy všeobecnej (akceptáciu návrhu Poskytovateľa na uzavretie Jednotlivej zmluvy všeobecnej Záujemcom), má sa za to, že Záujemca tento Návrh na uzavretie Jednotlivej zmluvy všeobecnej odmieta a neprijíma (t.j. márne uplynutie tejto lehoty je prejavom odmietnutia Návrhu na uzavretie Jednotlivej zmluvy všeobecnej Záujemcom). Zmluvné strany sa výslovne dohodli a berú na vedomie, že Jednotlivá zmluva všeobecná nie je uzatvorená a Akciu nie je možné zahájiť, pokiaľ si Zmluvné strany neodsúhlasia najmä výšku Provízie a podobu Náhľadu, a to prijatím Návrhu na uzavretie jednotlivej zmluvy všeobecnej Poskytovateľa Záujemcom prostredníctvom Zdieľaného webového rozhrania a/alebo e-mailom. Neoddeliteľnou súčasťou Jednotlivej zmluvy všeobecnej sú i VOP. Záujemca v lehote podľa čl. I. ods. 20 týchto VOP Návrh na uzavretie Jednotlivej zmluvy všeobecnej akceptuje alebo zamietne.

4. „Doprava“ je spôsob zaistenia doručenia tovaru / služby Záujemcom na dodaciu adresu uvedenú Zákazníkom v Sprostredkovanej zmluve. Doprava je zabezpečovaná Záujemcom formou uvedenou v texte Akcie.

5. „Obchodná platforma“ znamená súhrn týchto služieb a vecí: pre Záujemcu vyhradený priestor na Portáli Digital game, odborné vypracovanie Náhľadu na základe a v súlade s podkladmi a materiálmi Záujemcu, prijímanie platieb od Zákazníkov pre Záujemcu na bankový účet Poskytovateľa, distribúcia Voucherov, nástroje pre overovanie platnosti Voucherov, Zákaznícka podpora, umožnenie umiestnenia Obchodných podmienok Záujemcu v rámci vyhradeného priestoru pre Záujemcu na Portáli Digital game.

6. „Obchodné podmienky“ sú obchodné podmienky Záujemcu a upravujú vzájomné práva a povinnosti Záujemcu a Zákazníka vo vzťahu zo Sprostredkovanej zmluvy.

7. „Opcia“ je právo, nie však záväzok Poskytovateľa, využiť mimo doby konania Akcie prednostné právo na uzavretie ďalšej Jednotlivej zmluvy v prípade, že by Záujemca mal záujem inzerovať akúkoľvek ponuku na iných Portáloch hromadného nakupovania. V takom prípade je Záujemca povinný zaslať písomnú ponuku k ďalšej konkrétnej spolupráci najprv Poskytovateľovi, ktorý je oprávnený si uplatniť právo Opcie najneskôr v lehote 14 kalendárnych dní od doručenia písomnej ponuky Záujemcu. V prípade, že sa Poskytovateľ v lehote 14 kalendárnych dní k písomnej ponuke Záujemcu nevyjadrí alebo v uvedenej lehote písomnú ponuku Záujemcu k spolupráci odmietne, Záujemca je oprávnený inzerovať svoju ponuku na iných Portáloch hromadného nakupovania. Opcia je platná v období od skončenia Exkluzivity do konca Platnosti Voucheru.

8. „Platnosť Voucheru“ je obdobie dohodnuté Poskytovateľom a Záujemcom v Jednotlivej zmluve všeobecnej uzavieranej prostredníctvom Zdieľaného webového rozhrania a je uvedené na Voucheroch a určuje platnosť príslušného Voucheru, t.j. dobu počas ktorej si Zákazníci môžu uplatniť práva vyplývajúce z vystaveného Voucheru u Záujemcu a využiť tovar a/alebo služby u Záujemcu.

9. „Podnet“ znamená vyjadrenie záujmu Záujemcu zaslaného Poskytovateľovi prostredníctvom Zdieľaného webového rozhrania, o zaslanie Návrhu na uzavretie Jednotlivej zmluvy všeobecnej, v ktorom Záujemca špecifikuje, podľa možností uvedených v Zdieľanom webovom rozhraní, podmienky za ktorých by mal záujem prijať Návrh na uzavretie Jednotlivej zmluvy všeobecnej zaslaný mu Poskytovateľom prostredníctvom Zdieľaného webového rozhrania.

10. „Návrh na uzavretie Jednotlivej zmluvy všeobecnej“ znamená návrh Poskytovateľa na uzavretie Jednotlivej zmluvy všeobecnej zaslaný Poskytovateľom Záujemcovi prostredníctvom Zdieľaného webového rozhrania, vyhotovený Poskytovateľom na základe Záujemcom zaslaného Podnetu, ktorým Poskytovateľ vyjadruje svoju vôľu a záujem uzavrieť Jednotlivú zmluvu všeobecnú so Záujemcom a v ktorom sú zároveň bližšie špecifikované predmet a podmienky Sprostredkovanej zmluvy, t.j. špecifikácia produktu (tovaru a/alebo služby Záujemcu) – hlavné vlastnosti tovaru/výrobku alebo charakter služby Záujemcu vrátane údajov ako pôvodná cena produktu (tovaru a/alebo služieb Záujemcu) vr. DPH, cenu Voucheru pre Zákazníka vr. DPH, (t.j. cenu tovaru a/alebo služby Záujemcu na kt. bude vystavený Voucher vr. DPH), náklady na dopravu, dodanie tovaru a/alebo služby Zákazníkovi, poštovné a iné náklady a poplatky na dodanie tovaru a/alebo služby Zákazníkovi, platnosť Voucheru od – do (vrátane), maximálny počet Voucherov na predaj celkom, maximálny počet Voucherov na Zákazníka, dobu trvania Akcie. Návrh na uzavretie Jednotlivej zmluvy všeobecnej predstavuje návrh Poskytovateľa na uzavretie Jednotlivej zmluvy všeobecnej so Záujemcom, ktorý je platný 5 dní od jeho zaslania Poskytovateľom. V prípade, ak Záujemca v uvedenej 5-dňovej lehote nezašle Poskytovateľovi prostredníctvom Zdieľaného webového rozhrania (prípadne e-mailom) akceptáciu jeho Návrhu na uzavretie Jednotlivej zmluvy všeobecnej, má sa za to, že návrh Poskytovateľa na uzavretie Jednotlivej zmluvy všeobecnej odmieta a neprijíma. Taktiež akceptácia zo strany Záujemcu po uplynutí tejto lehoty nemá za následok vznik Jednotlivej zmluvy všeobecnej a na takýto akt sa hľadí, akoby nebol učinený.

11. portál nakupovania, tj. internetová stránka www.digitalgame.sk prevádzkovaná Poskytovateľom, prostredníctvom ktorej majú Zákazníci po dobu Akcie možnosť uzatvoriť so Záujemcom Sprostredkovanú zmluvu a získať/obdržať Voucher.

12. „Poštovné“ je Voucher, ktorý zodpovedá cene za dopravu tovaru od Záujemcu k Zákazníkovi. Zákazník hradí jedno Poštovné vždy za všetky Sprostredkované zmluvy uzavreté s jedným Záujemcom v rámci jednej objednávky uskutočnenej na Portáli „Predpokladané doručenie“ je dátum zistený súčtom Dátumu naskladnenia a Doby do odoslania tovaru Zákazníkovi v prípade osobného odberu tovaru v mieste špecifikovanom Záujemcom v texte Akcie, alebo súčtom Dátumu naskladnenia, Doby do odoslania tovaru Zákazníkovi a Doby od odoslania tovaru do jeho doručenia Zákazníkovi v prípade doručenia Dopravou.

13. „Prihlasovacie údaje“ znamenajú prihlasovacie meno a bezpečnostné heslo Záujemcu v zmysle čl. 3 Rámcovej zmluvy, ktoré slúžia k prihláseniu sa do Zdieľaného webového rozhrania prostredníctvom Účtu Záujemcu a prípadne k potvrdeniu prijatia Návrhu na uzavretie Jednotlivej zmluvy všeobecnej a uzavretia Jednotlivej zmluvy všeobecnej. Prihlasovacími údajmi sa rozumie taktiež e-mail osôb oprávnených podľa čl. 3.5 Rámcovej zmluvy uvedený v čl. 3.5 Rámcovej zmluvy a bezpečnostné heslo týchto oprávnených osôb v zmysle čl. 3 Rámcovej zmluvy.

14. „Zdieľané webové rozhranie“ je internetová stránka sprístupnená Poskytovateľom Záujemcovi, (i) kde je Záujemcovi a Poskytovateľovi najmä umožnené zostavovať a špecifikovať podmienky, za ktorých by mal Záujemca záujem s Poskytovateľom uzavrieť Jednotlivú zmluvu všeobecnú a odosielať Poskytovateľovi Podnet, a prijímať Poskytovateľove Návrhy na uzavretie Jednotlivej zmluvy všeobecnej, (ii) kde sú Poskytovateľom evidované Unikátne kódy Voucherov, a (iii) kde Záujemca v súlade s Jednotlivou zmluvou všeobecnou a/alebo VOP overuje platnosť Voucherov, označuje ich využitie, môže vytvárať Zákazníkom rezervácie a sleduje štatistiky o celkovom využití Voucherov a môže v obmedzenej miere komunikovať s Poskytovateľom a/alebo Zákazníkmi, a to prostredníctvom príspevkov do diskusie a kde nájde ďalšie informácie o Akcii a/alebo Jednotlivej zmluve všeobecnej, najmä Jednotlivú zmluvu všeobecnú, VOP Poskytovateľa a ďalšie dokumenty, a (iv) kde Záujemca môže Poskytovateľovi odosielať Podnet.

15. „Zmluvné strany“ znamenajú Poskytovateľ a Záujemca, teda zmluvné strany podľa Jednotlivej zmluvy všeobecnej.

16. „Špecifický kód“ znamená kód skladajúci sa z kombinácie alfanumerických znakov a prípadne iných znakov, ktorý je Poskytovateľom zasielaný výhradne na Telefónne číslo Záujemcu a/alebo Telefónne číslo oprávnenej osoby prostredníctvom SMS správy. Špecifický kód slúži k overeniu, že Návrh na uzavretie Jednotlivej zmluvy všeobecnej bol Poskytovateľom zaslaný osobe oprávnenej (i) používať Účet Záujemcu, používať Prihlasovacie údaje do Zdieľaného webového rozhrania, používať Zdieľané webové rozhranie prostredníctvom Účtu Záujemcu, (ii) prijať v mene Záujemcu Poskytovateľom zaslaný Návrh na uzavretie Jednotlivej zmluvy všeobecnej a (iii) v mene a na účet Záujemcu uzatvoriť s Poskytovateľom Jednotlivú zmluvu všeobecnú, a ktorý Záujemca či príslušná osoba oprávnená podľa čl. 3.5 Rámcovej zmluvy zadá v súlade s Rámcovou zmluvou do príslušného políčka Zdieľaného webového rozhrania.

17. „Štandard starostlivosti o zákazníka“ znamená konanie Záujemcu voči Zákazníkovi či Poskytovateľovi definované v čl. II ods. 4 VOP.

18. „Telefónne číslo Záujemcu“ je telefónne číslo Záujemcu, ktoré Záujemca uviedol v čl. 3 Rámcovej zmluvy a prostredníctvom ktorého bude za pomoci Zdieľaného webového rozhrania realizované overenie, že Návrh na uzavretie Jednotlivej zmluvy všeobecnej zaslaný Záujemcovi Poskytovateľom bol prijatý osobou oprávnenou (i) používať Prihlasovacie údaje do Zdieľaného webového rozhrania, používať Zdieľané webové rozhranie, (ii) prijať v mene Záujemcu Návrh na uzavretie Jednotlivej zmluvy všeobecnej a (iii) v mene a na účet Záujemcu uzatvoriť s Poskytovateľom Jednotlivú zmluvu všeobecnú, a to spôsobom a v súlade s čl. 3 Rámcovej zmluvy. T.j. na Telefónne číslo Záujemcu bude Záujemcovi zaslaná SMS správa, ktorá bude obsahovať Špecifický kód, a ktorý Záujemca v súlade s čl. 3 Rámcovej zmluvy zadá do príslušného políčka Zdieľaného webového rozhrania. Na Telefónne číslo Záujemcu a Telefónne číslo oprávnenej osoby je zasielaný Špecifický kód.

19. „Telefónne číslo oprávnenej osoby“ je telefónne číslo príslušnej oprávnenej osoby podľa čl. 3.5 Rámcovej zmluvy uvedené v čl. 3.5 Rámcovej zmluvy u príslušnej oprávnenej osoby a prostredníctvom ktorého bude za pomoci Zdieľaného webového rozhrania realizované overenie, že Návrh na uzavretie Jednotlivej zmluvy všeobecnej zaslaný Záujemcovi Poskytovateľom bol prijatý skutočne osobou oprávnenou (i) v mene Záujemcu používať Prihlasovacie údaje do Zdieľaného webového rozhrania, používať v mene Záujemcu Zdieľané webové rozhranie, (ii) prijať v mene Záujemcu Návrh na uzavretie Jednotlivej zmluvy všeobecnej a (iii) v mene a na účet Záujemcu uzatvoriť s Poskytovateľom Jednotlivú zmluvu všeobecnú, a to spôsobom a v súlade s čl. 3 Rámcovej zmluvy T.j. na Telefónne číslo oprávnenej osoby bude zaslaná SMS správa, ktorá bude obsahovať Špecifický kód, a ktorý príslušná osoba oprávnená podľa čl. 3.5 Rámcovej zmluvy v súlade s čl. 3 Rámcovej zmluvy zadá do príslušného políčka Zdieľaného webového rozhrania. Na Telefónne číslo Záujemcu a Telefónne číslo oprávnenej osoby je zasielaný Špecifický kód.

20. „Účet Záujemcu“ znamená účet vytvorený Poskytovateľom pre Záujemcu na internetovej stránke www.digitalgame.sk (ktorý bude Záujemcovi sprístupnený na/prostredníctvom tejto stránky www.digitalgame.sk ), prostredníctvom ktorého je Záujemcovi umožnený prístup k Zdieľanému webovému rozhraniu a využívanie Zdieľaného webového rozhrania a jeho funkcií, a to na základe registrácie Záujemcu na stránkach www.digitalgame.sk ,/partner.

21. „Unikátny kód Voucheru“ je na Voucheri uvedený kód, skladajúci sa z kombinácie alfanumerických znakov a prípadne i iných znakov. Každý Voucher má iba jeden unikátny kód, ktorý zabezpečuje jedinečnosť každého Voucheru.

22. „VOP“ znamená tieto Všeobecné obchodné podmienky Poskytovateľa pre Jednotlivé zmluvy všeobecné uzavierané medzi Poskytovateľom a Záujemcom.

23. „Voucher“ je informácia o úplnom Unikátnom kóde Voucheru, Platnosti Voucheru a tovare a/alebo službe Záujemcu, vygenerovaná Poskytovateľom na účet a menom Záujemcu v súvislosti s uzavretím Jednotlivej zmluvy všeobecnej a Sprostredkovanej zmluvy. Voucher môže byť Zákazníkovi a následne Záujemcovi odovzdaný/poskytnutý vo forme výslovne zjednanej v Jednotlivej zmluve všeobecnej, ak nie je dohodnuté inak, sú prípustné všetky formy (listinná podoba, elektronická podoba, prípadne v podobe ústneho oznámenia). „Listinný Voucher“ je vytlačená podoba Voucheru zaslaného Zákazníkovi na jeho e-mailovú adresu. „Elektronický Voucher“ je Voucher vo forme krátkej textovej správy (sms) alebo je Zákazníkovi zaslaný/sprístupnený prostredníctvom aplikácie Poskytovateľa k tomu určenej. „Ústny Voucher“ je ústnou formou oznámený úplný Unikátny kód Voucheru Zákazníkom Záujemcovi.

24. „Využité Vouchery“ je na základe Prehľadu využitia Voucherov zistený počet Voucherov ktoré boli vystavené na tovary a/alebo služby Záujemcu ktoré si Zákazníci v rámci Akcie od Záujemcu zakúpili prostredníctvom Portálu a v dobe Platnosti Voucheru tento Voucher u Záujemcu využili (t.j. tovary a/alebo služby u Záujemcu využili, nestačí len rezervácia, resp. objednávka). Za Využité Vouchery sa považujú tiež Vouchery podľa čl. III. ods. 2, písm. i) VOP.

25. „Zákazník“ je tretia osoba, ktorá má prostredníctvom Portálu možnosť uzatvoriť so Záujemcom Sprostredkovanú zmluvu.

26. „Sprostredkovaná zmluva“ je zmluva na využitie služieb a/alebo nákup tovaru Záujemcu uzatváraná medzi Zákazníkom a Záujemcom na základe ktorej je Zákazníkovi vydaný Voucher, a k možnosti uzavretia ktorej došlo na základe služieb poskytnutých Poskytovateľom Záujemcovi na základe príslušnej Jednotlivej zmluvy a VOP (t.j. v tomto prípade Jednotlivej zmluvy všeobecnej).

27. „Osobitná odmena Poskytovateľa“ je popri Provízii ďalším nárokom (odmenou) Poskytovateľa za jeho činnosť podľa Zmluvy, ktorá Poskytovateľovi prináleží za podmienky, že Zákazníci u Záujemcu neuplatnia v dobe Platnosti Voucheru všetky Vouchery vydané na základe Sprostredkovaných zmlúv. Poskytovateľ je oprávnený jednostranne započítať Osobitnú odmenu Poskytovateľa oproti, resp. s nárokom Záujemcu na vyplatenie doposiaľ nevyplatenej časti Tržby, na ktorej vyplatenie vznikol Záujemcovi nárok. Osobitná odmena Poskytovateľa je dohodnutá ako násobok Nevyužitých Voucherov, Podielu na Nevyužitých Voucheroch a ceny Voucheru pre zákazníka vr. DPH. Osobitná odmena Poskytovateľa je cena vrátane DPH. Maximálna výška zúčtovania Osobitnej odmeny Poskytovateľa a Provízie po skončení platnosti Voucheru zodpovedá výške doposiaľ nevyplatenej časti Tržby. Nárok na Osobitnú odmenu Poskytovateľa vzniká Poskytovateľovi z každého Nevyužitého Voucheru, v prípade ktorých Zákazníci zároveň v Lehote, t.j. v zákonnej lehote 14 dní od doručenia Voucheru neodstúpili od Sprostredkovanej zmluvy (v zmysle § 7 slov. zákona č. 102/2014 Z.z.) v ktorej Zákazník môže bez uvedenia dôvodu odstúpiť od Sprostredkovanej zmluvy, a to v momente márneho uplynutia tejto zákonnej Lehoty v ktorej Zákazníci neodstúpili bez uvedenia dôvodu od Sprostredkovanej zmluvy.

28. „Rámcová zmluva“ znamená Rámcovú zmluvu o prenájme Obchodnej platformy, o sprostredkovaní a využívaní Zdieľaného webového rozhrania, ktorá je uzatvorená medzi Poskytovateľom a Záujemcom, na základe ktorej a podľa podmienok v nej uvedených je Záujemca oprávnený využívať Zdieľané webové rozhranie a ktorej predmetom je taktiež stanovenie podmienok vzájomnej spolupráce medzi Zmluvnými stranami a práv a povinností Zmluvných strán pri opakovanom uzatváraní konkrétnych Jednotlivých zmlúv prostredníctvom Zdieľaného webového rozhrania na Portáli ako aj stanovenie práv a povinností vyplývajúcich Zmluvným stranám zo vzájomnej spolupráce na základe tejto Rámcovej zmluvy. Rámcová zmluva uzavretá medzi Poskytovateľom a Záujemcom najmä stanovuje spôsob a podmienky, za ktorých môže Záujemca uzavrieť s Poskytovateľom Jednotlivú zmluvu.

II. Predmet Jednotlivej zmluvy všeobecnej

1. Poskytovateľ sa zaväzuje umožniť Záujemcovi prostredníctvom častí Portálu Digitalgame vyhradených pre Záujemcu uzatvárať so Zákazníkmi Sprostredkované zmluvy. Poskytovateľ sa zaväzuje zahájiť Akciu, udržiavať vyhradené časti Portálu Digital game a ukončiť Akciu v súlade s Jednotlivou zmluvou všeobecnou a/alebo VOP. Odplata za sprostredkovateľskú činnosť Poskytovateľa v zmysle uzavretej Jednotlivej zmluvy všeobecnej (spočívajúca v umožnení a v súvislosti s umožnením Záujemcovi prostredníctvom vyhradených častí Portálu Digital gameuzatvárať so Zákazníkmi zmluvy na využitie služieb a/alebo na nákup tovaru Záujemcu) tvorí súčasť Provízie a predstavuje polovicu Provízie podľa Jednotlivej zmluvy všeobecnej.

2. Poskytovateľ sa zaväzuje poskytnúť Záujemcovi využívanie Obchodnej platformy na dobu trvania Akcie, s výnimkou Zdieľaného webového rozhrania (najmä funkcií na overovanie Platnosti Voucherov, Prehľadu využitia Voucherov a s týmito funkciami súvisiace funkcie prostredníctvom Zdieľaného webového rozhrania), ku ktorému má Záujemca prístup i po ukončení Akcie. Nárok Záujemcu na využitie Portálu Digital gameje obmedzený iba na dobu trvania Akcie. Záujemca nie je oprávnený umožniť využívanie Obchodnej platformy (t.j. najmä ju ďalej vypožičať, či prenajať) tretím osobám. Poskytovateľ je výslovne oprávnený aj počas doby trvania Jednotlivej zmluvy všeobecnej využívať Obchodnú platformu v rozsahu nevyužitom Záujemcom. Nájomné za prenájom Obchodnej platformy tvorí súčasť Provízie a predstavuje polovicu Provízie podľa Jednotlivej zmluvy všeobecnej.

3. Za činnosť Poskytovateľa a prenájom Obchodnej platformy podľa Jednotlivej zmluvy všeobecnej sa Záujemca zaväzuje zaplatiť Poskytovateľovi Celkovú Províziu (t.j. Províziu a pri splnení podmienok podľa Jednotlivej zmluvy všeobecnej a/alebo VOP sa Záujemca taktiež zaväzuje zaplatiť Poskytovateľovi i Osobitnú odmenu Poskytovateľa).

4. Záujemca sa zaväzuje dodržiavať Štandard starostlivosti o Zákazníka, teda najmä:

 • vytvoriť Zákazníkom dostatočné podmienky pre bezproblémové uplatnenie Voucherov a umožniť Zákazníkovi uplatniť u neho Voucher v dobe Platnosti Voucheru;
 • riadne poskytnúť služby a/alebo dodať tovar dojednané v/zo Sprostredkovanej zmluvy každému Zákazníkovi, ktorý sa preukáže platným, t.j. doposiaľ nevyužitým Voucherom s Unikátnym kódom Voucheru, a to všetko podľa a za podmienok Jednotlivej zmluvy všeobecnej, VOP, Obchodných podmienok, Sprostredkovanej zmluvy a/alebo podmienok, ktoré Záujemca uviedol a/alebo schválil v Akcii;
 • dodržiavať vo vzťahu zo Sprostredkovanej Zmluvy (vo vzťahu k Zákazníkovi) svoje Obchodné podmienky Záujemcu platné ku dňu začatia Akcie a podmienky Akcie zverejnené na Portáli Digital game; pričom tieto Obchodné podmienky Záujemcu musia byť v súlade s platnou právnou úpravou a najmä obsahovať požadované informácie pre Zákazníka - spotrebiteľa podľa ust. § 3 ods. 1 zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieklade zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o ochrane spotrebiteľa pri zmluvách uzatváraných na diaľku“) okrem tých z požadovaných informácií podľa uvedeného ust. § 3 zákona ktoré sú obsiahnuté v ponuke, resp. propagácii tovaru a/alebo služieb Záujemcu na Portáli Digital game počas Akcie, v opačnom prípade Záujemca zodpovedá za akúkoľvek škodu ktorá v toho dôsledku vznikne Poskytovateľovi, Zákazníkovi alebo akejkoľvek tretej osobe (vrátane povinnosti nahradenia prípadných sankcií/pokút z tohto titulu uložených);
 • v prípade, že sa Zákazník ktorý je spotrebiteľom rozhodne v zákonnej lehote 14 dní podľa § 7 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri zmluvách uzatváraných na diaľku odstúpiť od Sprostredkovanej zmluvy, je Záujemca povinný vrátiť Zákazníkovi kúpnu cenu tovaru a/alebo služby uhradenú Zákazníkom na základe danej Sprostredkovanej zmluvy od ktorej Zákazník odstupuje (Kúpnu cenu vrátane Provízie, t.j. Cenu Voucheru pre Zákazníka vr. DPH) vrátane Poštovného a prípadných ďalších platieb v zmysle a v súlade s platnými právnymi predpismi, v prípadoch kedy Zákazník má v súlade s platnými právnymi predpismi nárok na ich vrátenie; článok VII. týchto VOP zostáva zachovaný;
 • v prípade, že sa Zákazník rozhodne uplatniť svoje práva z vadného plnenia či zo záruky za akosť tovaru a/alebo služby poskytnutej mu Záujemcom, v lehote ustanovenej právnymi predpismi, je Záujemca povinný prijímať a vybaviť takéto reklamácie v súlade s príslušnými platnými právnymi predpismi (najmä zákonom č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov, zákonom č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov; zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov); článok VII. týchto VOP zostáva zachovaný;
 • u všetkých kladne uznaných reklamácií podľa písm. e) tohto článku vrátiť Zákazníkovi Cenu Voucheru pre Zákazníka vr. DPH (teda Kúpnu cenu vrátane Provízie) vrátane Poštovného a prípadných ďalších platieb v zmysle a v súlade s platnými právnymi predpismi; rovnako je Záujemca povinný vrátiť Zákazníkovi Cenu Voucheru pre Zákazníka vr. DPH (teda Kúpnu cenu vrátane Provízie) vrátane Poštovného a prípadných ďalších platieb v zmysle a v súlade s platnými právnymi predpismi, i v prípadoch kedy Zákazník má v súlade s platnými právnymi predpismi nárok na ich vrátenie; článok VII. týchto VOP zostáva zachovaný;
 • stanoviť a obsiahnuť vo svojich Obchodných podmienkach všetky požadované informácie (najmä informácie a údaje požadované platnými predpismi) vzťahujúce sa k dodaniu tovaru a/alebo poskytnutiu služby Zákazníkovi, najmä určiť najdlhšiu prípustnú dobu dodania v súlade s platnými právnymi predpismi, ktorá však v prípade tovaru/veci nesmie presiahnuť 5 pracovných dní od Predpokladaného doručenia Zákazníkovi a súčasne takto stanovená doba dodania a dodanie tovaru/veci Záujemcom Zákazníkovi musí byť najneskôr do 30 dní odo dňa uzavretia Sprostredkovanej zmluvy so Zákazníkom; v prípade dodania ostatných plnení nesmie táto doba dodania presiahnuť 30 dní od uplatnenia Voucheru Zákazníkom, pokiaľ platné právne predpisy nestanovujú pre dané prípady kratšiu dobu dodania;
 • umožniť a potvrdzovať vytvorenie a prijatie objednávky každému Zákazníkovi, vo vzťahu ku každému predloženému/uplatnenému Voucheru a to v elektronickej forme, a dodržiavať pri tom všetky platné právne predpisy; riadne a včas si s/plniť voči Zákazníkovi všetky povinnosti ktoré Záujemcovi vyplývajú z platnej právnej úpravy, najmä nie však výlučne povinnosti predávajúceho v zmysle zák. č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov, Zákona o ochrane spotrebiteľa pri zmluvách uzatváraných na diaľku (najmä je Záujemca povinný si voči Zákazníkovi riadne a včas splniť všetky informačné a iné povinnosti predávajúceho uvedené v ust. § 3 – 10 tohto zák. č. 102/2014 Z.z.), zák. č. 40/1964 Zb.
 • zaistiť telefonickú a e-mailovú podporu Zákazníkom, ktorá bude aktívna v pracovnej dobe Záujemcu a to najmenej päť dní v týždni/ v dobe od pondelka do piatku každý týždeň/každý deň okrem víkendov a štátom uznaných sviatkov a minimálne v tejto pracovnej dobe poskytovať Zákazníkom všetky informácie potrebné k uplatneniu Voucherov, odpovedať na ich dotazy, vytvárať rezervácie a prijímať objednávky. Záujemca je povinný bezodkladne reagovať na e-maily, najneskôr však do 2 kalendárnych dní od ich doručenia;
 • b na zá
 • vystavovať Zákazníkom faktúry za dodaný tovar a/alebo poskytnuté služby, ak §72 zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty neustanovuje inak;
 • Záujemca je povinný oznámiť a poskytnúť Zákazníkovi riadne a včas všetky informácie, dokumenty a podklady pokiaľ je to platnými právnymi predpismi vyžadované, najmä (nie však výlučne) všetky informácie, dokumenty a potvrdenia vyžadované zák. č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník, zákonom č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov, Zákonom o ochrane spotrebiteľa pri zmluvách uzatváraných na diaľku a ostatnými aplikovateľnými predpismi, a to vo forme a spôsobom podľa týchto príslušných platných právnych predpisov. Záujemca sa tak zaväzuje plniť si všetky informačné a iné povinnosti voči Zákazníkom, vrátane všetkých informačných a iných povinností voči Zákazníkom spotrebiteľom, ktoré vyplývajú z príslušných právnych predpisov, najmä (nie však výlučne) všetky povinnosti predávajúceho podľa zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa, podľa ust. § 3 – 10 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri zmluvách uzatváraných na diaľku a iných, a to i v mene Poskytovateľa, pokiaľ by Poskytovateľovi prípadne takéto povinnosti voči Zákazníkovi vyplývali z platných právnych predpisov.

5. Všetky dojednania dohodnuté medzi Poskytovateľom a Záujemcom v Jednotlivej zmluve všeobecnej uzavieranej prostredníctvom Zdieľaného webového rozhrania majú prednosť pred týmito VOP

6. Uzatvorením Jednotlivej zmluvy všeobecnej sa rušia všetky písomné i ústne ponuky, akceptácie, návrhy a dojednania Poskytovateľa a Záujemcu, týkajúce sa Akcie ktorá je predmetom Jednotlivej zmluvy všeobecnej, ku ktorým došlo pred uzatvorením Jednotlivej zmluvy všeobecnej a ktoré nie sú dohodnuté v tejto Jednotlivej zmluve všeobecnej; tieto sú v plnom rozsahu nahradené Jednotlivou zmluvou všeobecnou a VOP.

7. Záujemca výslovne prehlasuje, že bol Poskytovateľom pred uzavretím Rámcovej zmluvy a/alebo Jednotlivej zmluvy všeobecnej informovaný o tom, že Poskytovateľ nie je povinný voči Záujemcovi učiniť Návrh na uzavretie Jednotlivej zmluvy všeobecnej a realizovať tak Akciu, čo Záujemca vzal plne na vedomie a bezvýhradne s uvedeným súhlasil a súhlasí.

8. Poskytovateľ odovzdá Záujemcovi všetky potrebné údaje o Zákazníkovi pre účely vystavenia daňového dokladu (faktúry) pre Zákazníka v súlade s príslušnými platnými daňovými predpismi SR, ktorý si od Záujemcu zakúpil tovar a/alebo služby prostredníctvom Portálu Digital game na ktoré bol vystavený Voucher, ktorý je Zákazník oprávnený predložiť/uplatniť u Záujemcu a zároveň odovzdá Záujemcovi všetky potrebné údaje výhradne za účelom dodania tovaru či poskytnutia služby Zákazníkovi.

9. Záujemca sa týmto zaväzuje, že údaje poskytnuté mu Poskytovateľom o Zákazníkovi podľa ods. 8 tohto čl. VOP použije výhradne len na účely vystavenia daňového dokladu (faktúry) pre Zákazníka v súlade s príslušnými platnými daňovými predpismi SR a na účely dodania tovaru či poskytnutia služby Zákazníkovi. Záujemca je zároveň povinný tieto údaje bezodkladne zlikvidovať (odstrániť a/alebo zničiť) do 1 týždňa od vystavenia faktúry. Záujemca nie je oprávnený použiť akékoľvek údaje poskytnuté mu Poskytovateľom na iný účel než na účel stanovený v Jednotlivej zmluve všeobecnej alebo VOP, najmä nie je oprávnený tieto údaje využívať na účely zasielania obchodných oznámení Zákazníkovi.

10. Poskytovateľ je oprávnený, na základe pokynov Záujemcu vytvorených v písomnej forme prostredníctvom e-mailovej komunikácie, k tomu, aby na účet a menom Záujemcu vystavoval Zákazníkom a/alebo konkrétnym Zákazníkom určenej tretej osobe proforma faktúry.

III. Práva a povinnosti zmluvných strán

1. Poskytovateľ sa zaväzuje:

 • umožniť Záujemcovi využívať Obchodnú platformu a udržiavať ju v stave spôsobilom k dohodnutému používaniu podľa Jednotlivej zmluvy všeobecnej a/alebo VOP;
 • vydať Zákazníkom Vouchery iba na základe plne uhradenej „Ceny Voucheru“ - plne uhradenej ceny voucheru pre Zákazníka vr. DPH (t.j. plnej uhradenej ceny tovarov a/alebo služieb na ktoré bol Voucher vystavený) podľa Sprostredkovanej zmluvy a definovanej Zmluvnými stranami taktiež v Jednotlivej zmluve všeobecnej uzavieranej prostredníctvom Zdieľaného webového rozhrania;
 • vystaviť Záujemcovi podľa ustanovenia článku IV. VOP faktúry spĺňajúce všetky zákonom č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v platnom znení, požadované náležitosti. V prípade, že Poskytovateľom vystavená faktúra nebude obsahovať zákonom, Jednotlivou zmluvou všeobecnou a VOP požadované náležitosti, Záujemca nevykoná platbu, ale takúto faktúru vráti Poskytovateľovi k oprave. Faktúru Poskytovateľ uverejní v profile Záujemcu v Zdieľanom webovom rozhraní;
 • Poskytovateľ je oprávnený dobu trvania Akcie jednostranne skrátiť a Akciu úplne zastaviť, a to najskôr po zaslaní e-mailového oznámenia Záujemcovi najneskôr osem (8) hodín pred zastavením doby Akcie dohodnutej v Jednotlivej zmluve všeobecnej a/alebo oznámením odoslaným v rovnakej lehote prostredníctvom Zdieľaného webového rozhrania. Poskytovateľ je oprávnený začatie (deň začatia) ako aj trvanie doby Akcie jednostranne posunúť alebo zmeniť až o štrnásť (14) kalendárnych dní a to e-mailovým oznámením, prostredníctvom Zdieľaného webového rozhrania, a/alebo prípadne listom odoslaným Poskytovateľom Záujemcovi na kontaktnú adresu Záujemcu najneskôr dvanásť (12) hodín pred jej plánovaným spustením dohodnutým v Jednotlivej zmluve všeobecnej.
 • Poskytovateľ sa zaväzuje prijímať v mene Záujemcu prípadné odstúpenia Zákazníka od Sprostredkovanej zmluvy v zákonnej lehote podľa § 7 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri zmluvách uzatváraných na diaľku, k čomu Záujemca zároveň Poskytovateľa uzavretím Jednotlivej zmluvy všeobecnej výslovne splnomocňuje. Záujemca sa zaväzuje, že v prípade takéhoto odstúpenia Zákazníka od Sprostredkovanej zmluvy v tejto zákonnej lehote, riadne a včas splní všetky povinnosti predávajúceho v zmysle Zákona o ochrane spotrebiteľa pri zmluvách uzatváraných na diaľku (najmä povinnosti podľa § 9 tohto zákona), najmä je Záujemca povinný riadne a včas vrátiť Zákazníkovi kúpnu cenu tovaru a/alebo služby uhradenú Zákazníkom na základe danej Sprostredkovanej zmluvy od ktorej Zákazník odstúpil, ako aj všetky ostatné platby, náklady a poplatky v súlade so Zákonom o ochrane spotrebiteľa pri zmluvách uzatváraných na diaľku.

2. Záujemca sa zaväzuje najmä:

 • vždy chrániť dobré meno a povesť Poskytovateľa a neodmietnuť bezdôvodne uzatvorenie Sprostredkovanej zmluvy so Zákazníkom;
 • oznamovať Poskytovateľovi riadne a včas všetky skutočnosti, ktoré pre Záujemcu majú rozhodný význam pre uzatvorenie Sprostredkovanej zmluvy, pre plnenie práv a povinností podľa Jednotlivej zmluvy všeobecnej a/alebo VOP, naplnenie účelu Jednotlivej zmluvy všeobecnej a/alebo VOP a ochranu dobrého mena Poskytovateľa;
 • dodržiavať v Jednotlivej zmluve všeobecnej dohodnutú alebo vo VOP stanovenú Exkluzivitu;
 • po uzatvorení Jednotlivej zmluvy všeobecnej sa zdržať akejkoľvek propagácie služby a/alebo tovaru Záujemcu, ktoré sú predmetom Sprostredkovanej zmluvy, ktorá by bola v rozpore s Jednotlivou zmluvou všeobecnou a/alebo VOP, najmä tovar a/alebo služby neponúkať za rovnakú a/alebo nižšiu cenu, ako je ponúkaná prostredníctvom Portálu Digital game a zdržať sa akéhokoľvek konania, ktoré by mohlo znížiť záujem Zákazníkov o uzatvorenie Sprostredkovanej zmluvy prostredníctvom Portálu Digital game a/alebo inak poškodiť záujmy a/alebo dobrú povesť Poskytovateľa;
 • k dátumu, v ktorom bol u Záujemcu skutočne využitý a uplatnený Voucher (t.j. tovar a/alebo služby boli u Záujemcu využité, nestačí len rezervácia, resp. objednávka), vyplniť podľa podmienok uvedených v Jednotlivej zmluve všeobecnej a/alebo VOP úplný Unikátny kód každého Voucheru skutočne využitého a uplatneného u Záujemcu do Prehľadu využitia Voucherov v zmysle článku I. ods. 27 VOP. Záujemcovi nevzniká nárok na preplatenie ceny tých Voucherov, ktorých Unikátne kódy nedoplní do Prehľadu využitia Voucherov v lehote 7 kalendárnych dní po skončení platnosti Voucherov a/alebo ktorých Unikátne kódy doplnil do Prehľadu využitia Voucherov až po uplynutí tejto sedemdňovej lehoty. Pri takto nedoplnených a/alebo po lehote podľa predchádzajúcej vety doplnených Voucherov Poskytovateľ nie je povinný Záujemcovi cenu týchto Voucherov preplatiť a Poskytovateľovi vzniká nárok na Osobitnú odmenu Poskytovateľa v zmysle a za podmienok čl. IV ods. 6 VOP. Záujemca je oprávnený vyplniť vždy len Unikátne kódy Voucherov, ktoré u Záujemcu Zákazníci skutočne uplatnili a využili (t.j. tovar a/alebo služby boli u Záujemcu využité, nestačí len rezervácia, resp. objednávka);
 • počas doby Akcie a počas doby Platnosti Voucheru tovar a/alebo služby podľa Jednotlivej zmluvy všeobecnej, ani ich jednotlivé časti neponúkať a/alebo nepredávať za cenu nižšiu a/alebo rovnakú ako je cena Voucheru pre Zákazníka dohodnutá v Jednotlivej zmluve všeobecnej.
 • v prípade, že Zákazník nebude môcť využiť svoje nároky z Voucheru podľa jeho voľby v dobe Platnosti Voucheru a to z dôvodov na strane Záujemcu, ponúknuť Zákazníkovi iný termín využitia Voucheru, ktorý bude pre Zákazníka prijateľný. Pokiaľ Zákazník neprijme ponuku Záujemcu, je Záujemca povinný na základe žiadosti Zákazníka vrátiť Zákazníkovi cenu príslušného Voucheru (t.j. cenu príslušného tovaru a/alebo služby na ktoré bol Voucher vystavený) a prípadné iné plnenia na ktoré má Zákazník z tohto titulu nárok v zmysle Sprostredkovanej zmluvy a/alebo príslušných platných právnych predpisov. V takom prípade môže cenu príslušného Voucheru a prípadné iné plnenia vrátiť i Poskytovateľ z doposiaľ Záujemcovi nevyplatenej časti Tržby, k čomu týmto Záujemca Poskytovateľa výslovne splnomocňuje a s uvedeným vrátením ceny a prípadných iných plnení Poskytovateľom Zákazníkovi Záujemca súhlasí;
 • poskytovať Poskytovateľovi všetku potrebnú súčinnosť pre čo najefektívnejšiu realizáciu Jednotlivej zmluvy všeobecnej a Akcie, najmä s Poskytovateľom komunikovať a reagovať na jeho elektronické správy, telefonáty a inú korešpondenciu;
 • dodať Zákazníkovi tovar a/alebo služby v súlade s objednávkou Zákazníka vykonanou prostredníctvom Portálu v súlade so Sprostredkovanou zmluvou a právnymi predpismi, t.j. najmä dodať tovar a/alebo služby pravé, originálne a nepoužité (nie falzifikát či napodobeniny) v zodpovedajúcej kvalite (najmä v kvalite, ktorú môže Zákazník rozumne očakávať podľa podmienok a údajov uvedených v Akcii), druhu, množstve, akosti a v dohodnutej lehote pre dodanie;
 • dodržať v Jednotlivej zmluve všeobecnej alebo vo VOP stanovenú Opciu;
 • dodržať pre Záujemcov záväzný Dátum naskladnenia, Dobu do odoslania tovaru Zákazníkovi, Dobu od odoslania tovaru do jeho doručenia podľa Jednotlivej zmluvy všeobecnej;
 • bezodkladne informovať Poskytovateľa o predpokladanej zmene a novom Dátume naskladnenia, Doby do odoslania tovaru Zákazníkovi, Doby od odoslania tovaru do jeho doručenia podľa Jednotlivej zmluvy všeobecnej;
 • v prípade, že Záujemca poskytol Poskytovateľovi materiály na spracovanie Náhľadu, zaväzuje sa Záujemca, že také materiály neporušujú a nebudú porušovať práva tretích osôb, ani akékoľvek právne predpisy a Záujemca je oprávnený k ich šíreniu, používaniu a odovzdaniu Poskytovateľovi, a to v rozsahu a za účelom podľa Jednotlivej zmluvy všeobecnej a/alebo VOP;
 • pokiaľ výška vyplatenej Zálohy bude presahovať výšku Tržby, na ktorú vznikol Záujemcovi nárok v zmysle Zmluvy, je Záujemca povinný vrátiť Poskytovateľovi takto vzniknutý rozdiel, a to do 3 dní od výzvy Poskytovateľa k zaplateniu. Poskytovateľ je oprávnený si jednostranne započítať svoju pohľadávku voči Záujemcovi na vyplatenie a vrátenie vzniknutého rozdielu v zmysle predchádzajúcej vety voči akejkoľvek/akýmkoľvek prípadnej/prípadným pohľadávke/pohľadávkam Záujemcu voči Poskytovateľovi vzniknutým zo Zmluvy a/alebo v súvislosti so Zmluvou;

3. Poskytovateľ je oprávnený okamžite odstúpiť od Jednotlivej zmluvy všeobecnej so Záujemcom (aj bez poskytnutia dodatočnej lehoty na nápravu porušenia) v prípade, že (i) Záujemca opakovane poruší ktorúkoľvek aj len jednotlivú povinnosť uvedenú v čl. II ods. 4 VOP; Zmluvné strany sa dohodli, že Poskytovateľ je v danom prípade zároveň oprávnený ukončiť Akciu, platnosť vydaných Voucherov a vrátiť Zákazníkom obdržané platby za tovary a/alebo služby na ktoré boli vydané Vouchery; Záujemca zároveň zodpovedá za akúkoľvek škodu ktorá vznikne Zákazníkovi, či Poskytovateľovi alebo akejkoľvek tretej osobe v dôsledku tohto porušenia povinností Záujemcom, či v dôsledku ukončenia Akcie a/alebo platnosti Voucherov z dôvodu uvedeného porušenia povinností Záujemcom.

4. Záujemca elektronickým súhlasom v Zdieľanom webovom rozhraní a prijatím Návrhu na uzavretie Jednotlivej zmluvy všeobecnej prehlasuje, že je plne uzrozumený s podnikateľským konceptom Poskytovateľa a súhlasí s Jednotlivou zmluvou všeobecnou a VOP.

5. Záujemca má právo uplatniť prípadné výhrady k faktickým nedostatkom a chybám v Náhľade, ktorého podobu schválil prijatím Návrhu na uzavretie Jednotlivej zmluvy všeobecnej a/alebo zaslanom mu Poskytovateľom podľa článku III. ods. 1 písm. a) VOP, a to najneskôr do 12 hodín pred začiatkom Akcie. Náhľad Akcie je Záujemcovi prístupný v Zdieľanom webovom rozhraní pred začiatkom Akcie i v priebehu Akcie. Poskytovateľ výhrady Záujemcu akceptuje alebo odmietne. V prípade, že Poskytovateľ takéto výhrady akceptuje, upraví podľa nich Náhľad a ponechá Akciu naďalej aktívnu; Zmluvné strany sa dohodli, že vykonaním úprav Poskytovateľom sa upravený Náhľad považuje a má sa za to, že bol schválený Záujemcom. Rovnako neadresovanie výhrad k Náhľadu Záujemcom v lehote podľa tohto čl. III ods. 6 je prejavom súhlasu Záujemcu s Náhľadom a má sa za to, že Záujemca k Náhľadu nemá výhrady a s podobou Náhľadu súhlasí. V prípade, ak Poskytovateľ odmietne výhrady Záujemcu, bude Akcia pozastavená až do doby, pokiaľ Zmluvné strany vzájomne neschvália Náhľad; po schválení bude Akcia Poskytovateľom znovu zahájená (bude opäť pokračovať); ak sa nepodarí dosiahnuť dohodu Zmluvných strán o Náhľade ani do 2 pracovných dní od odmietnutia výhrad Záujemcu Poskytovateľom, Zmluvné strany sa dohodli, že Poskytovateľ je oprávnený Akciu ukončiť; Jednotlivá zmluva všeobecná sa v tomto prípade ruší od počiatku. Pre predídenie pochybnostiam Zmluvné strany výslovne potvrdzujú, že za obsah a podobu Náhľadu zodpovedá Záujemca.

6. Záujemca je po dobu Akcie oprávnený meniť, prostredníctvom Poskytovateľa, maximálny počet Voucherov určených na predaj celkovo i na Zákazníka, a to pri všetkých variantoch ponúkaného tovaru a/alebo služieb, ktoré sú ponúkané na Portáli Digital game v rámci Akcie, a to len na základe súhlasu Poskytovateľa, ktorý môže súhlas udeliť písomne alebo prostredníctvom Zdieľaného webového rozhrania a/alebo e-mailom.

7. Záujemca zodpovedá za akúkoľvek škodu vzniknutú jeho činnosťou či jeho nekonaním zo Sprostredkovanej zmluvy. Záujemca zodpovedá takisto za škodu a/alebo poškodenie dobrého mena Poskytovateľa vzniknuté v súvislosti s Jednotlivou zmluvou všeobecnou, VOP a/alebo Sprostredkovanou zmluvou.

8. Záujemca je oprávnený dobu Akcie jednostranne skrátiť a Akciu úplne zastaviť, avšak najskôr po uplynutí siedmich (7) dní od zahájenia Akcie. Záujemca tak môže vytvoriť oznámenie Poskytovateľovi adresovaným mu e-mailom a/alebo prostredníctvom Zdieľaného webového rozhrania o tom, že má záujem ukončiť dobu trvania Akcie a Poskytovateľ je povinný Akciu do dvoch (2) pracovných dní od doručenia takéhoto oznámenia ukončiť, ak sa nedohodnú so Záujemcom inak.

V. Dôvernosť informácií

1. Zmluvné strany sa zaväzujú zachovávať mlčanlivosť o obsahu Jednotlivej zmluvy všeobecnej, najmä neoznámiť priamo či nepriamo akejkoľvek tretej osobe, okrem osôb podieľajúcich sa na plnení Jednotlivej zmluvy všeobecnej, bez písomného súhlasu druhej Zmluvnej strany akékoľvek informácie vzťahujúce sa k Jednotlivej zmluve všeobecnej a nesprístupniť akékoľvek dokumenty a informácie, ktoré obdržali alebo obdržia v súvislosti s plnením predmetu Jednotlivej zmluvy všeobecnej od druhej Zmluvnej strany, okrem plnenia zákonných povinností.

2. Ak budú Poskytovateľom Záujemcovi, prípadne Záujemcom Poskytovateľovi v rámci realizácie Jednotlivej zmluvy všeobecnej sprístupnené informácie, ktoré nie sú v obchodných kruhoch bežne dostupné a majú povahu dôverných informácií, resp. tvoria predmet obchodného tajomstva Záujemcu alebo Poskytovateľa v zmysle ustanovenia § 17 a násl. zákona č. 513/1991 Zb., Obchodný zákonník, v platnom znení, a príslušná Zmluvná strana vykonáva k zaisteniu ich utajenia účinné opatrenia, alebo ktoré boli označené príslušnou Zmluvnou stranou ako obchodné tajomstvo, zaväzuje sa druhá Zmluvná strana, že všetky takéto informácie, údaje a rovnako aj materiály, ktoré také informácie a údaje obsahujú, použije výlučne k naplneniu predmetu a účelu Jednotlivej zmluvy všeobecnej, a nepoužije ich pre svoje potreby či potreby tretích osôb, a rovnako neprezradí ich obsah žiadnej tretej osobe, okrem svojich zamestnancov poverených výkonom činnosti podľa Jednotlivej zmluvy všeobecnej.

3. Zmluvné strany sa zaväzujú v rozsahu ustanovenom v odseku 1. a 2. tohto článku VOP zaviazať i všetky ďalšie osoby podieľajúce sa na plnení predmetu Jednotlivej zmluvy všeobecnej, t.j. najmä svojich zamestnancov. Za porušenie stanovených povinností týmito osobami zodpovedajú Zmluvné strany rovnako ako by tieto povinnosti porušili sami.

VI. Zmluvné pokuty a zodpovednosť za škodu

1. Každá Zmluvná strana zodpovedá za škodu spôsobenú druhej Zmluvnej strane v dôsledku porušenia povinností vyplývajúcich z Jednotlivej zmluvy všeobecnej a/alebo VOP alebo z právnych predpisov.

2. Poskytovateľ nezodpovedá za škodu, ktorá bola spôsobená poskytnutím nesprávnych a/alebo neúplných a/alebo zavádzajúcich informácií a údajov zo strany Záujemcu a/alebo ktorá bola spôsobená poskytnutím materiálov, k poskytnutiu a/alebo použitiu ktorých nebol Záujemca oprávnený.

3. V prípade, že Záujemca poruší (i) povinnosť Exkluzivity (článok III. ods. 2) písm. d) VOP), a/alebo v prípade že Záujemca poruší (ii) povinnosť uvedenú v článku III. ods. 2) písm. k) VOP, a/alebo v prípade, že Záujemca poruší (iii) povinnosť Opcie (článok III. ods. 2), písm. m) VOP), a/alebo v prípade, že Záujemca poruší (iv) povinnosť uvedenú v článku III. ods. 2 písm. i) VOP, a/alebo v prípade, že Záujemca poruší (v) povinnosť mu danú v článku III. ods. 2 písm. o) VOP, vzniká Záujemcovi povinnosť zaplatiť Poskytovateľovi zmluvnú pokutu až do výšky 25 % z Celkovej Tržby, vždy však minimálne vo výške 400,- EUR splatnú na výzvu Poskytovateľa.

4. V prípade porušenia (i) povinností vyplývajúcich zo Štandardu starostlivosti o Zákazníka (článok II. ods. 4 VOP) zo strany Záujemcu v najmenej desiatich (10) prípadoch (pričom prípadom porušenia sa pre tieto účely rozumie porušenie v prípade každého jednotlivého zakúpeného Voucheru – zakúpenej služby/tovaru na kt. je vystavený Voucher bez ohľadu na počet Zákazníkov a bez ohľadu na to, že viacero Voucherov zakúpi ten istý Zákazník), a/alebo v prípade, že Záujemca (ii) dodá namiesto pravého originálneho a nepoužitého tovaru a/alebo služby ich falzifikát či napodobeninu, a/alebo v prípade, že namiesto Záujemcu (iii) poskytnú služby osoby bez príslušného oprávnenia k ich poskytnutiu (napr. bez zodpovedajúcej licencie, kvalifikácie alebo oprávnenia), a/alebo (iv) v prípade ak Záujemca dodá tovar a/alebo služby v rozpore s podmienkami uvedenými v Akcii, Sprostredkovanej zmluve, Obchodnými podmienkami, Jednotlivou zmluvou všeobecnou a/alebo týmito VOP a/alebo v prípade, že Záujemca poruší (v) svoju povinnosť podľa čl. II ods. 9 VOP (vi) a/alebo v prípade porušenia povinností vyplývajúcich zo Štandardu starostlivosti o Zákazníka (článok II. ods. 4 VOP) zo strany Záujemcu najmenej v 10% prípadov z celkového počtu vydaných Voucherov (pričom prípadom porušenia sa pre tieto účely rozumie porušenie v prípade každého jednotlivého zakúpeného Voucheru – zakúpenej služby/tovaru na kt. je vystavený Voucher bez ohľadu na počet Zákazníkov a bez ohľadu na to, že viacero Voucherov zakúpi ten istý Zákazník), (vii) a/alebo v prípade porušenia povinnosti podľa článku IV. ods. 2 VOP v najmenej 10 prípadoch (pričom prípadom porušenia sa pre tieto účely rozumie porušenie v prípade každého jednotlivého zakúpeného Voucheru – zakúpenej služby/tovaru na kt. je vystavený Voucher bez ohľadu na počet Zákazníkov a bez ohľadu na to, že viacero Voucherov zakúpi ten istý Zákazník), je Záujemca povinný zaplatiť Poskytovateľovi zmluvnú pokutu vo výške Celkovej Tržby splatnú na výzvu Poskytovateľa, pričom takéto porušenie povinností je ďalej považované za zásah do dobrej povesti Poskytovateľa.

5. Ustanoveniami o zmluvnej pokute podľa týchto VOP nie je dotknutý nárok Poskytovateľa ani Záujemcu na náhradu škody ani jeho výška.

VII. Ukončenie Jednotlivej zmluvy všeobecnej

1. Ak Jednotlivá zmluva všeobecná a/alebo tieto VOP neustanovujú inak, Jednotlivú zmluvu všeobecnú možno ukončiť dohodou Zmluvných strán, prípadne tiež výpoveďou bez uvedenia dôvodu, najneskôr však do 14 dní pred zahájením (začatím) Akcie, a to doručením písomnej výpovede Jednotlivej zmluvy všeobecnej druhej Zmluvnej strane. Jednotlivá zmluva všeobecná zaniká doručením výpovede druhej Zmluvnej strane.

2. V prípade, že Záujemca oznámi Poskytovateľovi alebo Poskytovateľ získa vedomosť o tom, že akákoľvek povinnosť Záujemcu z Jednotlivej zmluvy všeobecnej a/alebo VOP a/alebo príslušných právnych predpisov nie je plnená a/alebo nemôže byť Záujemcom splnená v súlade so Sprostredkovanou zmluvou, Obchodnými podmienkami a/alebo podmienkami uvedenými v Akcii, má Poskytovateľ právo od tejto Jednotlivej zmluvy všeobecnej odstúpiť. Odstúpenie je účinné okamžikom jeho doručenia Záujemcovi. Ak príde k porušeniu Jednotlivej zmluvy všeobecnej a/alebo VOP v dôsledku neplnenia a/alebo nemožnosti plnenia zo strany Záujemcu podľa predchádzajúcej vety, ktoré je spôsobené konaním alebo nekonaním Záujemcu, je Záujemca povinný zaplatiť Poskytovateľovi zmluvnú pokutu vo výške 2 000,- EUR (slovom: dvetisíc eur), splatnú na výzvu Poskytovateľa. Zmluvné strany sa zároveň dohodli a Záujemca uzavretím Jednotlivej zmluvy všeobecnej vyjadruje svoj súhlas s tým, že ak Poskytovateľ bude e-mailom informovať Záujemcu o takomto porušení (napr. v prípade Sprostredkovanej zmluvy že bol Zákazníkom/mi informovaný o porušení/neplnení Sprostredkovanej zmluvy Záujemcom), pričom Záujemca najneskôr do 4 (štyroch) pracovných dní nepreukáže Poskytovateľovi predložením relevantných dôkazov opak (tzn. v uvedenej lehote nepreukáže Poskytovateľovi relevantnými dôkazmi, že porušenie/neplnenie zo strany Záujemcu nenastalo), má sa za to, že k uvedenému porušeniu/neplneniu zo strany Záujemcu došlo a vznik nároku Poskytovateľa na úhradu tejto zmluvnej pokuty sa považuje za preukázaný a daný. Týmto ustanovením o zmluvnej pokute nie je dotknutý nárok Poskytovateľa na náhradu škody ani jeho výška.

3. Ukončením Jednotlivej zmluvy všeobecnej nezanikajú už nadobudnuté práva tretích strán, najmä Zákazníkov.

4. Poskytovateľ i Záujemca môžu od Jednotlivej zmluvy všeobecnej odstúpiť v prípade podstatného porušenia zmluvných povinností druhou Zmluvnou stranou. Za podstatné porušenie zmluvných povinností sa považuje najmä (i) ak sa preukáže alebo sa stane niektoré z prehlásení Zmluvných strán ako nepravdivé a/alebo zavádzajúce a/alebo neúplné, a/alebo (ii) niektorá zo Zmluvných strán sa stane insolventnou a/alebo platobne neschopnou a/alebo bude v predĺžení a/alebo bude začaté konkurzné alebo reštrukturalizačné konanie na niektorú zo Zmluvných strán podľa zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení (ďalej len „ZKR“) a/alebo bude vyhlásený konkurz alebo povolená reštrukturalizácia na majetok niektorej zo Zmluvných strán v zmysle ZKR a/alebo (iii) niektorá zo Zmluvných strán bude v likvidácii a/alebo (iv) v prípade zániku či smrti niektorej zo Zmluvných strán. Odstúpenie od Jednotlivej zmluvy všeobecnej je účinné v okamihu doručenia písomného odstúpenia na adresu druhej Zmluvnej strany uvedené v záhlaví Jednotlivej zmluvy všeobecnej a/alebo oznámené prostredníctvom Zdieľaného webového rozhrania alebo zaslaním písomného odstúpenia od Jednotlivej zmluvy všeobecnej v elektronickej forme, a to na e-mailovú adresu, ktorú príslušná Zmluvná strana oznámila druhej Zmluvnej strane prostredníctvom Zdieľaného webového rozhrania a/alebo e-mailom.

5. Zmluvné strany môžu Jednotlivú zmluvu všeobecnú vypovedať. Výpoveď musí mať písomnú formu a musí byť doručená na adresu druhej Zmluvnej strany uvedenú v Jednotlivej zmluve všeobecnej uzavieranej prostredníctvom Zdieľaného webového rozhrania alebo na adresu, ktorú príslušná Zmluvná strana oznámila druhej Zmluvnej strane prostredníctvom Zdieľaného webového rozhrania a/alebo e-mailovej komunikácie.

6. Ukončenie Jednotlivej zmluvy všeobecnej nezbavuje Záujemcu povinnosti splniť všetky finančné záväzky súvisiace s jednotlivou zmluvou všeobecnou a/alebo VOP a všetkými zmluvami uzavretými v súvislosti s ňou. Ostatné práva a povinnosti založené VOP a/alebo Jednotlivou zmluvou všeobecnou, z ktorých účelu vyplýva, že majú trvať aj po ukončení VOP a/alebo Jednotlivej zmluvy všeobecnej, zostávajú i naďalej zachované. Najmä zostávajú zachované povinnosti podľa čl. V VOP.

7. Iné než Jednotlivou zmluvou všeobecnou a/alebo VOP dohodnuté ukončenia Jednotlivej zmluvy všeobecnej sú vylúčené.

VIII. Reklamácie

1. Zmluvné strany sa výslovne dohodli, že v prípade, ak sa Zákazník obráti na Poskytovateľa (i) so žiadosťou o vybavenie reklamácie tovaru a/alebo služieb poskytnutých či neposkytnutých Zákazníkovi Záujemcom alebo (ii) v súvislosti so zákonným odstúpením Zákazníka od Sprostredkovanej zmluvy, je Poskytovateľ oprávnený (nie však povinný) žiadosti Zákazníka vcelku i z časti vyhovieť a vrátiť Zákazníkovi menom a v zastúpení Záujemcu čiastku zodpovedajúcu peňažnému plneniu, ktoré Poskytovateľ prijal menom Záujemcu od tohto Zákazníka Záujemcu na základe Sprostredkovanej zmluvy. Rovnaké oprávnenie (nie však povinnosť) má Poskytovateľ podľa svojho uváženia tiež v prípadoch, keď bude zrejmé, že Záujemca nesplní alebo nesplnil svoju povinnosť voči Zákazníkovi zo Sprostredkovanej zmluvy, rovnako ako aj v individuálnych prípadoch (najmä nie však výlučne v prípadoch hodných osobitného zreteľa) keď sa Zákazník obráti na Poskytovateľa so žiadosťou o stornovanie Voucherov (resp. vrátenie ceny za zakúpené tovary/služby na ktoré bol vystavený Voucher) z dôvodov na strane Zákazníka; informácia o stornovaných Voucheroch s uvedením Unikátneho kódu Voucheru je pre Záujemcu dostupná prostredníctvom Zdieľaného webového rozhrania. Na požiadanie Záujemcu (ak takúto žiadosť obdrží Poskytovateľ od Záujemcu v lehote najneskôr do 2 pracovných dní od stornovania Voucherov) bude Poskytovateľ informovať Záujemcu o dôvode storna i správou, v ktorej uvedie úplný Unikátny kód Voucheru. Kvôli vylúčeniu pochybností týmto Záujemca poveruje a splnomocňuje Poskytovateľa, aby pri vyššie uvedených prípadoch a v súlade s týmito VOP zastupoval Záujemcu voči Zákazníkom.

2. Zmluvné strany sa kvôli vylúčeniu pochybností ďalej dohodli, že o vrátené čiastky Zákazníkom v súlade s týmto článkom VIII. sa znižuje Celková Tržba. Vrátené čiastky Zákazníkom v zmysle tohto článku VIII. však nemajú vplyv na výšku zmluvnej pokuty podľa týchto VOP (t.j. v prípadoch kde sa v zmysle Jednotlivej zmluvy všeobecnej a/alebo VOP zmluvná pokuta počíta z výšky Celkovej Tržby, pri výpočte zmluvnej pokuty sa táto počíta z výšky Celkovej Tržby neponíženej o vrátené čiastky Zákazníkom podľa tohto čl. VIII).

IX. Záverečné dojednania

1. Jednotlivá zmluva všeobecná a vzťahy z nej vyplývajúce sa riadia výlučne slovenským právnym poriadkom, najmä zákonom č. 513/1991 Zb., Obchodný zákonník, v platnom znení. V prípade, že niektoré ustanovenie Jednotlivej zmluvy všeobecnej a/alebo VOP stratí svoju platnosť alebo bude vyhlásené za neplatné, zostávajú ostatné ustanovenia Jednotlivej zmluvy všeobecnej a/alebo VOP v platnosti a namiesto neplatných ustanovení sa použijú ustanovenia zmyslu a účelu Jednotlivej zmluvy všeobecnej a/alebo VOP zodpovedajúce, ktoré budú v súlade s platným právnym poriadkom Slovenskej republiky. Zmluvné strany týmto prehlasujú, že sú podnikateľmi v zmysle zákona č. 513/1991 Z.z. Obchodný zákonník. Zmluvné strany sa výslovne dohodli, že na uzavieranie Jednotlivých zmlúv medzi nimi sa nebudú aplikovať ust. § 5 ods. 3 – 6 zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z.z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej len „Zákon o elektronickom obchode) a teda výslovne vylučujú aplikovateľnosť daných ust. § 5 ods. 3 – 6 Zákona o elektronickom obchode na ich vzťah a uzavieranie Jednotlivých zmlúv medzi nimi. Orgánom vykonávajúcim dozor nad činnosťou Poskytovateľa je: Slovenská obchodná inšpekcia, Prievozská 32, 829 99 Bratislava 27, Slovenská republika.

2. Všetky spory vzniknuté z Jednotlivej zmluvy všeobecnej a v súvislosti s ňou budú v prípade, že sa ich nepodarí vyriešiť zmierom, rozhodované s konečnou platnosťou na Rozhodcovskom súde Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory (Gorkého 9, 816 03 Bratislava, IČO: 30 842 654) podľa jeho základných vnútorných právnych predpisov. Zmluvné strany sa podrobia rozhodnutiu tohto súdu. Jeho rozhodnutie bude pre Zmluvné strany záväzné.

3. Záujemca prehlasuje, že s ním nie je v súčasnosti vedené žiadne konanie podľa zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení, ani že nebol podaný návrh na začatie takéhoto konania s ním a nie je s ním vedené ani iné konanie (napr. súdne), v dôsledku ktorého by Záujemca nemohol splniť svoje povinnosti, ku ktorým sa zaväzuje na základe Jednotlivej zmluvy a/alebo VOP.

4. Zmluvné strany sa ďalej dohodli a Záujemca berie na vedomie, že Poskytovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za činnosť, služby a/alebo tovar Záujemcu a že akékoľvek práva Zákazníkov vyplývajúce zo Sprostredkovaných zmlúv sú právami voči Záujemcovi. V prípade, že Poskytovateľ na základe Jednotlivej zmluvy všeobecnej koná v zastúpení Záujemcu, jeho menom a/alebo na jeho účet, nepreberá Poskytovateľ touto Jednotlivou zmluvou všeobecnou žiadnu zodpovednosť ani záväzky Záujemcu voči akýmkoľvek Zákazníkom. Záujemca je povinný udeliť Poskytovateľovi písomnú plnú moc v prípade, ak to bude pre uskutočnenie činností podľa tejto Jednotlivej zmluvy všeobecnej nevyhnutné. Zmluvné strany sa dohodli, že uzavretá Jednotlivá zmluva všeobecná s príslušnými VOP Poskytovateľa bude uložená (archivovaná) prostredníctvom elektronických prostriedkov u Poskytovateľa, pričom nebude dostupná Záujemcovi. Jazykom ponúkaným na uzavretie Jednotlivej zmluvy všeobecnej je slovenský jazyk.

Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť k 3. 5. 2018.